Programmarekening 2018

Interbestuurlijk toezicht (IBT)

De provincie houdt toezicht op de taakuitoefening van gemeenten. De wijze waarop de provincie dit doet is vastgelegd in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De inhoudelijke afspraken tussen gemeenten en provincie zijn vastgelegd in de IBT Flevoland en het bijbehorende afsprakenkader.

ga terug