Programmarekening 2018

Eigen vermogen

Algemeen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten 2018. De reserves zijn als volgt opgebouwd:

bedragen x € 1.000

saldo

resultaat  

onttrekking

onttrekking

resultaat  

saldo

 01-01-2018

bestemming

stortingen

 afschrijving

overig

2018

31 12 2018

algemene reserves

172.584

2.540

22.351

-12.909

184.567

bestemmingsreserves

155.395

74.716

-2.795

-44.129

183.187

gerealiseerd resultaat*

11.404

-11.404

984

984

totaal eigen vermogen

339.383

-8.864

97.067

-2.795

-57.037

984

368.738

ga terug