Programmarekening 2018

Eigen vermogen

Algemeen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten 2018. De reserves zijn als volgt opgebouwd:

bedragen x € 1.000

saldo

resultaat  

onttrekking

onttrekking

resultaat  

saldo

 01-01-2018

bestemming

stortingen

 afschrijving

overig

2018

31 12 2018

algemene reserves

172.584

0

56.753

-44.771

184.566

bestemmingsreserves

155.395

73.406

-2.795

-43.975

182.031

gerealiseerd resultaat*

11.404

-11.404

1.252

1.253

totaal eigen vermogen

339.383

-11.404

130.159

-2.795

-88.746

1.252

367.849

ga terug