Programmarekening 2018

algemene middelen en overhead

In dit hoofdstuk wordt een nader inzicht gegeven op het resultaat op de overhead/bedrijfsvoeringskosten, inclusief kengetallen, en de het resultaat op de algemene middelen. De afwijkingen op de raadsprogramma’s zijn toegelicht in programmaverantwoording. In de paragraaf financiering wordt een nader inzicht gegeven in het renteresultaat en de treasurykosten.

ga terug