Programmarekening 2018

Materiële vaste activa

Algemeen

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

boekwaarde ultimo

2018

2017

investeringen met een economisch nut

499.075

494.965

investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

99.094

100.999

investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte

40.459

27.521

totaal

638.628

623.485

Waarvan in erfpacht uitgegeven

13.998

7.090

De gemeente heeft op dit moment drie reserves die worden gebruikt ter afdekking van kapitaallasten, te weten de reserve afschrijving investeringen, de reserve ondergronds afvaltransport en de reserve voor investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Voor een nadere specificatie van deze reserves wordt verwezen naar de toelichting bij de bestemmingsreserves.

ga terug