Programmarekening 2018

Ontwikkelingen grondbedrijf

Door het economische herstel en door de sterk verbeterde woningmarkt is het in 2018 voor het grondbedrijf een goed jaar geweest. Dit leidt tot een resultaatsafdracht van € 20,6 miljoen aan de algemene dienst. Ook al is de huidige economische situatie erg goed, het prudente begrotingsbeleid zal de komende jaren overeind blijven. Hieronder schetsen wij de hoofdlijnen van de ontwikkelingen ten aanzien van de grondexploitatie. In de paragraaf grondbeleid treft u een meer gedetailleerde toelichting aan.

ga terug