Programmarekening 2018

Financiering

Inleiding

Om investeringen te kunnen financieren, sluit de gemeente leningen af. Dat doen we niet voor iedere investering apart. Over het totale saldo van inkomsten en uitgaven regelen we de concernfinanciering. Uitdaging hierbij is om de financieringsmiddelen tijdig beschikbaar te hebben tegen zo gunstig mogelijke tarieven en tegelijkertijd de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

In deze financieringsparagraaf wordt stilgestaan bij het externe rentebeleid en daarna bij de manier hoe de externe marktrente binnen de organisatie wordt doorberekend aan investeringen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in het EMU-saldo, zoals wettelijk voorgeschreven. De paragraaf vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden, die regels stelt aan het financieringsgedrag van gemeenten. Op lokaal niveau is deze regelgeving vertaald in het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut.

ga terug