Programmarekening 2018

Leeswijzer

In de Programmarekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de wijze waarop het afgelopen jaar invulling is gegeven aan de beleidsinhoudelijke doelstellingen en wat dit heeft gekost. De programmarekening bestaat uit twee onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening.

ga terug