Programmarekening 2018

Financiële vaste activa

Algemeen

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

bedragen x € 1.000

 01-01-2018

vermeerdering

vermindering

waardecorrectie

31-12-2018

kapitaalverstrekkingen aan

deelnemingen

15.271

15.271

overige verbonden partijen

1.000

1.000

leningen aan

deelnemingen

4.380

3.863

8.243

overige verbonden partijen

4.454

-800

3.654

overige langlopende leningen

14.713

842

-4.027

708

12.235

totaal

39.818

4.704

-4.827

708

40.403

hierop in mindering gebrachte voorzieningen

7.511

-708

6.803

ga terug