Programmarekening 2018

Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Almere van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor gemeente Almere is € 189.000.  Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

ga terug