Programmarekening 2018

Wachtgelden college

Wethouders vallen niet onder de werkloosheidwet (WW). Werkloosheid van wethouders is geregeld in
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Deze regeling is als volgt:

De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt in het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. De uitkering wordt aangepast aan de algemene salaris ontwikkeling en inkomsten van de oud-wethouder. De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap en het loopbaanprincipe en de leeftijd van de oud-wethouder. Als de loopbaan van de ex-wethouder korter dan 3 maanden is geweest is de uitkeringsduur van de ontslaguitkering 6 maanden. Bij een loopbaan tussen de 3 maanden en 2 jaar is de uitkeringsduur 2 jaar. Indien een oud-wethouder langer dan 2 jaar wethouder is geweest is het recht op de ontslaguitkering de loopbaan van de oud-wethouder met een maximum uitkeringsduur van 3 jaar en 2 maanden. In het onderstaande overzicht is de uitkeringsduur inzichtelijk gemaakt.

loopbaan

uitkeringsduur

< 3 maanden

6 maanden

3 maanden – < 2 jaar

2 jaar

Langer dan 2 jaar

de duur van de loopbaan maar maximaal 3 jaar en 2 maanden

Drie oud-wethouders ontvingen in 2018 wachtgeld. Vergeleken met vorig jaar is dat er één meer. Onderstaand een overzicht van de uitgekeerde wachtgelden aan oud-wethouders:

bedragen x € 1.000

wethouder

bedrag

wethouder 1

28

wethouder 2  

27

wethouder 3

62

totaal

117

ga terug