Programmarekening 2018

Kostenverhaal Oosterwold

Door de grote toeloop is ook de exploitatiebijdrage kostenverhaal hoger uitgevallen dan begroot. De bijdragen zijn bij vaststelling van de begroting 2018 geraamd op € 6,1 miljoen. De werkelijke bijdragen zijn € 7,2 miljoen. Deze baten worden gestort in de voorziening kostenverhaal Oosterwold. De kosten van begeleiding en de investeringen worden ten laste gebracht van deze voorziening. Per saldo is de voorziening in 2018 toegenomen.

Het RVB, Zeewolde en Almere hebben vooruitlopend op de inkomsten uit het kostenverhaal investeringen gedaan. Nu er inkomsten zijn uit kostenverhaal worden deze bedragen terugbetaald aan deze overheden. Afgesproken is om de terugbetaling jaarlijks vast te stellen als percentage over de in het voorgaande jaar ontvangen exploitatiebijdrage, waarmee het tempo van afbetaling afhankelijk is van de voortgang van de ontwikkeling. Onderstaande tabel geeft inzicht in de openstaande verplichting.

bedragen x € 1.000

Financier

Voorinvestering tot en met 2016

Percentage terugbetaling

Terugbetaling 2017

Terugbetaling 2018

Saldo terugbetalings-verplichting

RVB

2.100

5,00%

118

295

1.686

Zeewolde

600

1,43%

33

84

482

Almere

300

0,71%

16

42

241

FVA

300

0,71%

17

42

241

totaal

3.300

186

464

2.650

ga terug