Programmarekening 2018

Floriade

Inleiding

In 2014 heeft de raad de motie 2014/RG-112 aangenomen waarin gevraagd is om halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de financiële huishouding van de Floriade, de budgettaire ontwikkeling en de financiële risico’s van de Floriade. Om die reden is ook in deze jaarrekening een paragraaf Floriade opgenomen waarin gerapporteerd wordt over de gevraagde aspecten. Een bredere rapportage heeft de raad ontvangen in de vorm van de twee aangeboden voortgangsrapportages over 2018.

In deze paragraaf wordt, aan de hand van de in de moties genoemde elementen, teruggekeken op de financiële ontwikkelingen in 2018 welke vanuit de zelfstandige programmaorganisatie (ZPO) worden geïnitieerd. Daarbij worden onderscheiden:

  • Exploitatie Floriade (business case)
  • Grondexploitatie Floriade;
  • Balansposten (Reserve, Voorziening en de lening aan de Floriade BV)

Daarnaast wordt gerapporteerd over een aantal projecten die van directe invloed zijn op de Floriade of een financiële samenhang hebben:

  • Verbreding A6. Voor de scope van de rapportage wordt voor de A6 in dit verband alleen het trajectdeel ter hoogte van de Weerwaterzone Zuidoever (Floriadegebied) meegenomen.
  • Rondje Weerwater

De paragraaf kent de volgende opbouw:

  1. Financiële rapportage Floriade 2018 en gerelateerde projecten  
  2. Voornemens, afspraken en contracten
  3. Risico’s Floriade
ga terug