Programmarekening 2018

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Het reële jaarresultaat over 2018 is € 4,7 miljoen negatief. Dit is een verbetering ten opzichte van de begroting van € 2,8 miljoen. Bij de bepaling van het reële resultaat is het resultaat per programma verminderd met de incidentele baten en lasten en reservemutaties, waarna het reële resultaat op de structurele budgetten overblijft.

ga terug