Programmarekening 2018

Overzicht per programma

De toelichting op de financiële afwijkingen per programma is opgenomen onder de programmaverantwoording. Hierin is onder de kop verantwoording beleid en middelen zowel een overzicht van de afwijkingen als een toelichting per afwijking opgenomen.

bedragen x € 1 miljoen

begroting

jaarrekening

programma's

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

resultaat

Bestuur & Bestuurl.Vernieuwing

7,7

0,0

7,7

7,5

0,8

6,6

1,1

Veiligheid

19,1

0,7

18,4

19,0

0,8

18,2

0,2

Sport

11,4

3,3

8,1

10,4

3,6

6,8

1,2

Onderwijs

42,8

14,8

28,0

39,2

14,1

25,1

2,9

Jeugd & Maatsch.Ondersteuning

165,2

5,3

160,0

167,3

5,6

161,7

-1,7

Participatie, Werk & Inkomen

162,2

95,8

66,3

161,7

97,6

64,1

2,2

Publiekszaken

8,1

3,5

4,6

8,5

4,2

4,3

0,4

Kunst & Cultuur

21,3

0,0

21,2

21,1

0,0

21,1

0,2

Beheer Openbare Ruimte &Milieu

109,3

84,0

25,2

110,8

84,6

26,2

-1,0

Ruimte, Wonen & Wijken

155,6

137,3

18,3

141,4

161,7

-20,4

38,6

Economische Ontwikkeling

6,9

2,4

4,5

7,1

2,8

4,4

0,1

Bedrijfsvoering & Vastgoed

86,1

14,1

72,0

90,0

15,0

74,9

-2,9

Financiën

0,5

418,2

-417,7

0,0

422,5

-422,5

4,8

subtotaal programma's

796,1

779,3

16,8

783,9

813,3

-29,4

46,1

totaal resultaatbestemming

112,5

129,3

-16,8

129,8

101,5

28,4

-45,1

eindtotaal

908,6

908,6

0,0

913,8

914,7

-1,0

1,0

ga terug