Programmarekening 2018

Financiële inleiding

De economische voorspoed in Almere zet zich voort

Allereerst kan uit deze jaarrekening worden afgeleid dat het de gemeente in economisch opzicht voor de wind gaat. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het afgenomen aantal bijstandsgerechtigden en de toegenomen opbrengsten uit de Wabo-leges (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Dat het economisch goed gaat, blijkt vooral uit de binnen het grondbedrijf gerealiseerde opbrengsten. In 2018 is, na aftrek van de dat jaar gemaakte kosten, voor ruim € 70 miljoen aan netto opbrengsten gegenereerd. Zo’n € 20 miljoen komt ten gunste van de algemene dienst. Dis is conform het coalitieakkoord. Hiermee wordt handen en voeten gegeven aan de beoogde versterking van de reservepositie en het investeren in beheer van de openbare ruimte en stedelijke vernieuwing. Het resterende bedrag van € 50 miljoen komt in mindering op de boekwaarde van de grondexploitatie. Het totaal aan eerder gemaakte kosten van grondontwikkeling dat nog moet worden terugverdiend, neemt hierdoor af. Hetzelfde geldt voor het risico van de grondexploitatie en voor het totaal aan langlopende leningen.

ga terug