Programmarekening 2018

Beschikbare bedragen per post reserve incidenteel beleid

bedragen x € 1.000

postnr.

omschrijving project

beginstand 2018

stortingen

vrijval

onttrekkingen

eindstand 2018

GIP-projecten

328

Ingroei organisatie 

18

18

354

Kunstgebouw Almere-Buiten

161

161

355

Kunst in de openbare ruimte

32

32

361

Verbreding A-6

10.482

-192

10.290

372

Programma PHV-Stadhuis 

500

500

383

Meerj. invest.plan ICT Innov.fonds

692

140

-188

644

390

Impulsgelden

35

35

391

Strategische aankopen

1.435

-161

1.274

403

Wandelpad Meridiaanpark

1.751

-761

990

421

Operatie basisreg. pers.gegevens

122

-32

90

404

Saldireserve GIP 2014 crisis WWB persp.

295

-118

177

subtotaal GIP-projecten

15.523

140

0

-1.452

14.211

405

Inzet aanjaaggelden

4.443

550

-1.150

-2.289

1.554

407

Actualiseren bestemmingsplannen

87

-87

0

408

Best. vern. & toeg. openb. informatie

13

-13

0

410

DMS belastingen en burgerzaken

60

60

411

Inf. beveiliging Nederlandse Gemeenten 

74

74

412

Ontwikkelingen Wabo

142

-142

0

413

Mark.camp. “Almere houdt van jou”

300

-248

52

415

Adviesfunctie vennootschapsbel.

30

-23

7

416

Projecten en tijdelijke formatie ICT

265

-265

0

418

Invoeringskosten participatiewet

575

102

-211

466

423

Alternatieve vormen beschut werken

440

75

-107

408

424

Skateplaza Oostkavel

79

79

426

Bedrijventerrein de Vaart

199

-113

86

427

Programmaplan vluchtelingen

457

-334

123

428

Renovatie BOC De Wieken

89

89

429

Armoedebeleid

800

75

875

430

Knelpunten sportevenementen

0

100

100

431

Gegevensmanagement Belastingen

0

125

125

subtotaal RIB-projecten

8.053

1.027

-1.150

-3.832

4.098

totaal projecten reserve incidenteel beleid

23.576

1.167

-1.150

-5.284

18.309

nog te ontvangen EPD subsidie

-1.340

-1.337

stand reserve incidenteel beleid

22.236

1.167

-1.150

-5.284

16.972

ga terug