Programmarekening 2018

Overzicht per taakveld

Overzicht per taakveld

bedragen x  € 1 miljoen

begroot

realisatie

lasten 2018

baten 2018

lasten 2018

baten 2018

Bestuur en ondersteuning

Overhead

68,3

1,4

72,0

1,9

Bestuur

7,0

0,0

6,7

0,8

Beheer overige gebouwen en gronden

2,5

2,1

2,8

2,4

Burgerzaken

8,2

3,5

8,6

4,2

Belastingen overig

2,0

2,2

2,0

2,3

OZB woningen

1,3

24,0

1,3

23,9

Overige baten en lasten

0,3

0,0

0,0

0,0

Parkeerbelasting

0,0

4,8

0,0

4,8

OZB niet-woningen

0,0

17,9

0,0

18,0

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0,0

369,5

0,0

373,9

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0,0

0,0

0,0

-1,0

Treasury

-0,3

3,7

-0,5

3,6

Vennootschapsbelasting (VpB)

0,3

0,0

0,3

0,0

Bestuur en ondersteuning

89,6

429,0

93,3

434,9

mutaties reserves

112,5

129,3

129,8

101,5

Bestuur en ondersteuning

202,1

558,3

223,1

536,4

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

10,8

0,1

10,8

0,1

Openbare orde en veiligheid

8,3

0,6

8,2

0,7

Veiligheid

19,1

0,7

19,0

0,8

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

25,7

2,6

26,7

3,1

Openbaar vervoer

13,2

13,7

13,2

13,7

Parkeren

10,6

9,2

10,7

9,1

Economische havens en waterwegen

1,8

0,1

1,4

0,2

Recreatieve havens

0,1

0,0

0,1

0,0

Verkeer, vervoer en waterstaat

51,4

25,6

52,1

26,0

Economie

Economische ontwikkeling

2,3

0,0

2,3

0,0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

53,1

1,4

62,0

4,1

Economische promotie

1,3

0,0

1,3

0,0

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0,2

0,3

0,2

0,3

Economie

57,0

1,7

65,8

4,4

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

21,6

5,0

20,8

5,1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

20,4

9,7

18,2

9,8

Onderwijs

42,0

14,7

39,0

14,9

Sport, cultuur en recreatie

Musea

0,9

0,0

0,9

0,0

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

17,5

1,7

16,1

1,7

Sportbeleid en activering

11,4

3,3

10,4

3,6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

15,0

5,0

14,9

4,7

Media

10,9

3,0

10,8

2,9

Sportaccommodaties

3,5

0,0

3,7

0,2

Cultureel erfgoed

0,1

0,0

0,1

0,0

Sport, cultuur en recreatie

59,3

13,0

56,8

13,0

Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

16,2

1,4

16,0

2,6

Wijkteams

6,2

0,0

6,6

0,0

Samenkracht en burgerparticipatie

27,6

2,1

27,1

2,2

Inkomensregelingen

100,5

93,7

101,0

94,3

Begeleide participatie

9,8

0,5

9,5

0,3

Maatwerkdienstverlening 18+

42,6

4,2

44,5

4,2

Geëscaleerde zorg 18+

52,7

0,1

49,3

0,1

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6,5

0,0

5,7

0,0

Maatwerkdienstverlening 18-

49,2

1,2

53,6

1,5

Geëscaleerde zorg 18-

6,3

0,0

6,1

0,0

Sociaal domein

317,7

103,2

319,2

105,1

Volksgezondheid en milieu

Riolering

11,0

13,1

11,1

13,0

Milieubeheer

7,0

0,1

5,9

0,1

Afval

24,5

32,3

25,1

31,9

Volksgezondheid

11,4

0,1

11,4

0,2

Begraafplaatsen en crematoria

0,1

0,0

0,0

0,0

Volksgezondheid en milieu

54,0

45,5

53,6

45,1

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

72,9

112,4

55,2

128,1

Ruimtelijke Ordening

17,7

22,7

16,1

28,4

Wonen en bouwen

15,4

10,8

13,8

11,4

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

106,0

145,9

85,1

167,9

Totaal

908,6

908,6

913,7

913,7

ga terug