Programmarekening 2018

Vermogenspositie

De vermogenspositie geeft inzicht in de omvang van de bezittingen (activa) van de gemeente en of dit is gefinancierd met eigen vermogen, dan wel vreemd vermogen. Daarnaast geeft de vermogenspositie inzicht in de vraag in hoeverre de gemeente nog in staat is om vanuit het eigen vermogen tegenvallers op te vangen en of de vermogenspositie is verbeterd of verslechterd. Dit laatste wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. De balans van de gemeente geeft inzicht in de vermogenspositie per 31 december van het betreffende jaar.

ga terug