Programmarekening 2018

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is naast de hierna genoemde borgstellingen en garantstellingen ook voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan diverse financiële verplichtingen, welke niet zijn opgenomen onder de langlopende passiva. Het gaat hierbij alleen om de verplichtingen groter dan € 2,5 miljoen. Tevens zijn concessies (bijvoorbeeld openbaar vervoer) en contracten met werken buiten beschouwing gelaten

ga terug