Programmarekening 2018

Vlottende activa

Algemeen

De op de balans opgenomen vlottende activa zijn nader onderverdeeld naar:

  • voorraden;
  • uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar;
  • liquide middelen;
  • overlopende activa.
ga terug