Programmarekening 2018

Verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaat- of publiekrechtelijke organisatie, waarin de
gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Bij een financieel belang kan de gemeente financieel worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij, of kan de gemeente geld kwijtraken bij een faillissement van de partij.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is gericht op de beperking van het aantal verbonden partijen, enerzijds uit oogpunt van transparantie van bestuur, anderzijds uit oogpunt van risicobeheersing. De mate van invloed en sturing wordt mede bepaald door de rechtsvorm, de vertegenwoordiging op bestuurlijk en ambtelijk niveau (voorbereidingsgroepen). De beslissing met betrekking tot het aangaan of beëindigen van de samenwerking met een verbonden partij wordt bewust genomen en periodiek heroverwogen. Voor het aangaan van een verbonden partij constructie is een expliciete goedkeuring van de gemeenteraad noodzakelijk. De kaders zijn in 2010 vastgesteld in de kadernota Verbonden partijen.

Overzicht type verbonden partijen

nr.

naam verbonden partij

Programma

Gemeenschappelijke regelingen

1

Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheid

2

GGD Flevoland

Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

3

OFGV

Beheer openbare ruimte en milieu

4

Oosterwold

Ruimte, wonen en wijken

5

Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Participatie, werk en inkomen

Vennootschappen

6

Tomingroep bv

Participatie, werk en inkomen

7

Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

Beheer openbare ruimte en milieu

8

IbbA Lieven de Key

Ruimte, wonen en wijken

9

IbbA Ymere

Ruimte, wonen en wijken

10

Floriade Almere 2022 BV

Ruimte, wonen en wijken

11/12

OMALA / Airport Garden City

Economische ontwikkeling

13

Technofonds Flevoland

Economische ontwikkeling

14

Alliander

Financiën

15

Vitens

Financiën

16

BNG

Financiën

Mutaties
Tractio

Tractio is verwijderd uit de lijst. Het dienstverleningscontract met Tractio is per 31-12-18 van rechtswege beëindigd (einde looptijd contract en niet verlengd). Tractio is een bv die onder de Tomingroep valt. De gemeente had zich jegens Tractio garant gesteld voor exploitatieverliezen. In dit kader is € 150.000 beschikbaar gesteld voor frictiekosten als gevolg van het aflopen van het contract.

Oosterwold

In de lijst is Oosterwold opgenomen als verbonden partij, omdat in november 2017 de regelgeving is veranderd. Oosterwold is een centrumregeling. Voorheen waren gemeenschappelijke regelingen zonder rechtspersoonlijkheid (gemeenschappelijk orgaan / centrumregeling / lichte regeling) geen verbonden partij. Nu dienen dit soort gemeenschappelijke regelingen ook als verbonden partij vermeld te worden, mits sprake is van zowel een bestuurlijk als financieel belang.

Sorteren op

Gemeenschappelijke Regeling

Naamloze Vennootschap

Vennootschap onder Firma

Besloten Vennootschap

Commanditaire Vennootschap