Programmarekening 2018

Materiële vaste activa

Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de activa, investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte:

bedragen x € 1.000

boekwaarde

her-

vermeer-

vermin-

bijdrage

afschrij-

boekwaarde

 01-01-2018

rubicering

deringen

deringen

derden

vingen

31-12-2018

grond-, weg-, waterbouw

26.355

449

16.859

-5.165

-97

38.401

machines, apparaten en installaties

1.166

889

2.055

overige materiële vaste activa

4

4

totaal

27.521

449

17.751

-5.165

0

-97

40.459

ga terug