Programmarekening 2018

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in erfpacht

Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

bedragen x € 1.000

boekwaarde

correctie  

vermeer-

vermin-

boekwaarde

 01-01-2018

boekwaarde

deringen

deringen

31-12-2018

gronden en terreinen

7.090

6.908

13.998

totaal

7.090

0

6.908

0

13.998

In 2018 zijn er nieuwe erfpachtcontracten aangegaan. Tevens is in 2017 de Notitie erfpacht van de commissie BBV verschenen. In deze notitie is opgenomen dat de werkwijze die gemeente Almere tot nu toe hanteerde, met een verwerking onder de financiële vaste activa, niet meer toegepast mag worden voor nieuwe gevallen. Verantwoording voor nieuwe gevallen dient conform de notitie te gebeuren onder de materiële vaste activa tegen registratiewaarde. Voor “oude gevallen” wordt gesteld dat de verwerking gehandhaafd mag blijven. De gemeente heeft er voor gekozen om deze conform de nieuwe regels verwerken. Om deze reden is in 2018 een afboeking gedaan voor de eeuwigdurende erfpacht binnen de financiële vaste activa tegen de resterende boekwaarde. Hiertegenover staat een vermeerdering binnen de materiële vaste activa tegen registratiewaarde.

ga terug